PRAGNESH DHOKIYA
: khushbudhokiya89@gmail.com
: 7874620412 , 8200901872
Mechanical Engineer
Education
S.S.C.
Sri l.l. madam high school
Jan 2010 - Jan 2011
Personal Details
Father Name
DINESHBHAI
Address
SHAPUR MANGROL , JUNAGATH , GUJARAT , INDIA , 362225
DOB
18-Aug-1996